fbpx

Taisyklės

Tarptautinių siuntų vežimo taisyklės

 1. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
  • Siuntos autobusais – įmonė naudojanti „Siuntos Autobusais“ prekinį ženklą ir teikianti siuntų pervežimo paslaugas.
  • Siunta – vieno siuntėjo vienam gavėjui siunčiama viena ar daugiau pakuočių, aprašytų siuntą lydinčiame popieriniame arba elektroniniame dokumente.
  • Pakuotė – vienas vienetas (vokas, dėžė, rulonas ir pan.) tinkamai supakuotų, sužymėtų daiktų.
  • Siuntėjas – juridinis ar fizinis asmuo, perduodantis vežti tinkamai paruoštą siuntą jo nurodytam gavėjui.
  • Gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris yra nurodytas ant siuntos pakuotės ir siuntą lydinčiame dokumente kaip asmuo turintis teisę gauti vežamą siuntą.
  • Paslaugos užsakovas – fizinis arba juridinis asmuo užsakantis bet kokias Siuntos autobusais paslaugas savo ar trečiųjų šalių vardu.
  • Dviratis – dviratė transporto priemonė, ne sunkesnė nei 18 kg, neišardyta bei tinkama vežti specialiose dviračių kabyklose, esančiose autobuso išorėje.
  • Siuntos kvitas – siuntos popierinis arba elektroninis dokumentas, patvirtinantis siuntos priėmimo, vežimo ar išdavimo faktą.
  • Duomenų valdytojas – įmonė teikianti siuntų pervežimo paslaugas bei sauganti siuntų duomenis.

 

 1. Bendrosios siuntų gabenimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Siuntos autobusais Siuntėjui, Gavėjui ir paslaugos užsakovui teikiamų siuntų pervežimo paslaugų pagrindas. Taisyklės taikomos visiems asmenims, besinaudojantiems  Siuntos autobusais teikiamomis paslaugomis. Paslaugos užsakovai privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir vadovautis jomis ruošiant siuntas ir užsakant paslaugas. Paslaugos užsakovai taip pat privalo pasirūpinti, kad užsakymus pateikiantys jų darbuotojai, klientai ar kiti įgalioti asmenys susipažintų ir vadovautųsi šiomis taisyklėmis. Siuntos autobusais pasilieka teisę keisti šias paslaugų teikimo taisykles. Naujausia galiojanti taisyklių versija skelbiama siuntosautobusais.lt.
 2. Siuntėjas atsako už tinkamą siuntos pakuotę ir teisėtą turinį. Siuntėjas privalo siuntos turinį supakuoti pagal pakavimo nurodymus, skelbiamus siuntosautobusais.lt. Siuntos pakuotė turi apsaugoti nuo sugadinimo ir nedaryti žalos kitiems siuntiniams, transporto priemonėms, aplinkai ir žmonių sveikatai. Pakuotė turi būti tokia, kad joje esantys daiktai būtų apsaugoti nuo sugadinimų ją vartant į visas puses, kratant, stumiant, pakuotei nukrentant iš nedidesnio nei 0,6 metro aukščio. Esant netinkamam įpakavimui, Siuntos autobusais neatsako už saugų siuntos transportavimą, nekompensuoja klientui patirtų nuostolių ir gali pareikšti klientui pretenziją, dėl Siuntos autobusais ar tretiesiems asmenims padarytos žalos.
 3. Draudžiama siųsti daiktus, medžiagas ar produktus, kurie gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai ar turtui, taip pat daiktus, uždraustus siųsti Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Taip pat negalima siųsti:
 • radioaktyvių, sprogių, ėdžių, nuodingų, degių, šalčiui neatsparių, stipraus kvapo arba tepių medžiagų;
 • nesandariai uždarytų ar dužių talpų su skysčiais;
 • greitai gendančių maisto ir ne maisto produktų;
 • pinigų, obligacijų, monetų, brangiųjų metalų ir brangiųjų akmenų, vertybinių popierių, antikvarinių daiktų, asmens dokumentų;
 • gyvų gyvūnų, paukščių;
 • tinkamai neįpakuotų aštrių ir pjaunančių daiktų,
 • narkotinių ir psichotropinių medžiagų;
 • sprogmenų, ginklų, šaudmenų ir jų dalių.

Kilus įtarimui dėl siuntos turinio, taip pat atrankos būdu siuntų skyriaus darbuotojai turi teisę patikrinti siuntos turinį ir nepriimti siuntos.

 1. Dūžtančios, trapios, greitai gendančios ir neatsparios temperatūrų svyravimui bei transportavimui siuntos yra pervežamos Siuntėjo rizika, t. y. Siuntos autobusais už šias siuntas neatsako.
 2. Gavėjas privalo priėmimo metu dalyvaujant Siuntos Autobusais darbuotojui apžiūrėti siuntos pakuotes. Pastebėjęs pakuotės pažeidimus, Gavėjas turi tai pažymėti siuntos kvite. Siuntos Autobusais neprisiima jokių įsipareigojimų dėl siuntos ar jos dalies sugadinimo, jeigu siuntos priėmimo metu nebuvo apie tai įrašyta siuntos kvite.
 3. Esant techninėms galimybėms, autobusais vežami dviračiai. Vežami dviračiai turi būti švarūs ir techniškai tvarkingi. Nuo dviračio privalo būti nuimta visa papildoma, kelionės metu galinti nukristi įranga, t. y. vaikų kėdutės, daiktų krepšiai ir kita.  Dviračio rėmas, sėdynė ar kitos transportavimo metu galinčios būti pažeistos dalys, privalo būti apsaugotos nuo pažeidimų atitinkama pakuote.  Autobusais nevežami elektriniai, motoriniai, triračiai, BMX dviračiai. Dviračio vežimas apmokestinamas pagal kiekvieno partnerio/autobusų stoties siuntų skyriuje galiojantį kainininką. Jei dviratis išardytas, arba netinkamas vežti specialiose dviračių kabyklose – kaina skaičiuojama kaip standartinei siuntai – atsižvelgiant į svorį bei gabaritus.
 4. Siuntėjas privalo pateikti šiuos duomenis: Gavėjo – miestas, vardas, pavardė, kontaktinis telefonas; Siuntėjo – vardas, pavardė, miestas, kontaktinis telefonas. Siuntėjas atsako už nurodytų duomenų teisingumą.
 5. Siuntėjas privalo informuoti Gavėją apie siuntos atsiėmimo vietą, laiką bei sąlygas.
 6. Siuntėjo ir Gavėjo duomenys saugomi iki 6 mėnesių nuo jų surinkimo dienos ir sunaikinami be atskiro Duomenų valdytojo direktoriaus įsakymo ir/ar komisijos akto. Už savalaikį ir tinkamą duomenų sunaikinimą atsako Duomenų valdytojas arba jo įgalioti asmenys.
 7. Pervežimui priimamos siuntos, sudarytos iš vieno ar kelių pakuočių, ribojant vienos pakuotės svorį iki 30 kg. Pakuotės dydis gali būti ne didesnis kaip 100 x 50 x 30 cm arba bendra trijų dydžių (ilgis, plotis ir aukštis) suma ne didesnė kaip 180 cm.
 8. Siuntos, viršijančios 11 punkte nurodytus išmatavimus vadinamos negabaritinėmis siuntomis. Už negabaritinių siuntų, kurių bendra trijų dydžių (ilgis, plotis ir aukštis) suma neviršija 250 cm, o viena iš kraštinių ne didesnė kaip 70 cm ir reikalaujančių specialių transportavimo sąlygų, pervežimą taikomas papildomas pagal kiekvieno partnerio/autobusų stoties siuntų skyriuje galiojantį kainininką nustatytas mokestis.
 9. Siunta turi būti pristatyta į siuntų skyrių ne vėliau kaip likus 30 min. iki norimo reiso išvykimo.
 10. Siuntėjas gali pasirinkti siuntos išsiuntimo iš siuntų skyriaus laiką pagal siuntų skyriaus darbuotojų pasiūlytą išvežimo grafiką. Siuntėjas privalo įsitikinti, kad siuntos kvite nurodyti duomenys yra teisingi. Bet kokie šių duomenų pakeitimai yra galimi tik Siuntėjui atvykus į siuntų skyrių, turint su savimi siuntos kvitą ir pakeitimus patvirtinus parašu naujai sukurtame siuntos priėmimo dokumente. Siunčiant siuntą yra įforminami siuntos dokumentai bei atspausdinami pinigų priėmimo dokumentai.
 11. Įforminus siuntos dokumentus ir klientui persigalvojus siųsti siuntą, siunta grąžinama klientui. Už aptarnavimą ir dokumentų įforminimą mokamas aptarnavimo mokestis, kuris nustatomas pagal partnerio/autobusų stoties siuntų skyriuje galiojantį kainininką , skaičiuojant procentinę siuntimo kainos dalį.
 12. Sąskaita-faktūra išrašoma tik tam Siuntėjui / Gavėjui , kuris nurodytas ant siuntos ir ant užpildyto siuntos kvito yra įrašytas kaip Siuntėjas / Gavėjas.
 13. Siuntėjas turi teisę papildomai apdrausti savo siuntą, mokėdamas 10 % mokestį nuo norimos draudimo sumos.
 14. Siuntėjas arba Gavėjas turi teisę pateikti pretenziją dėl pakuotės sugadinimo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo siuntos pristatymo dienos, dėl siuntos praradimo – per 10 (dešimt) darbo dienų nuo siuntos išsiuntimo dienos. Jei per nurodytą laiką pretenzija nėra pateikiama, laikoma, kad pakuotė buvo pristatyta ir nesugadinta.
 15. Nesant papildomam draudimui, siuntos dingimo ar sugadinimo atveju, Siuntos autobusais atsako prieš Siuntėją arba Gavėją iki dešimteriopos siuntos persiuntimo mokesčio sumos. Siuntos autobusais neatsako už netiesioginius nuostolius, įskaitant pajamų arba pelno praradimą, išlaidas kitoms transporto priemonėms, bei neturtinę žalą.
 16. Laikoma, kad tarptautinė siunta dingo, kai paskirties vietos nepasiekė per 30 dienų, valstybės viduje – per 4 dienas.
 17. Siuntos autobusais atleidžiama nuo atsakomybės, jeigu savo įsipareigojimų neįvykdė arba juos įvykdė netinkamai dėl nenugalimos jėgos. Nenugalima jėga yra: potvynis ir kitos neįprastos oro sąlygos, gaisras, žemės drebėjimas ir kitos gamtos stichijos ir nelaimės; transporto kamščiai; transporto priemonės gedimas, priverstinis stovėjimas ar vėlavimas atvykti dėl kelio darbų ar dėl avarijos įvykęs maršruto pakeitimas; grobimas, teroro aktai ir jų sustabdymo veikla, neramumai, streikai, karas, valstybinių organų veikla ir kitos neįprastos aplinkybės.
 18. Dėl objektyvių priežasčių negalint pristatyti siuntos į paskirties punktą, siunta grąžinama į pradinį siuntų skyrių , kur, suderinus su Siuntėju, organizuojamas išsiuntimas kitu autobusu.
 19. Siunta, kuri buvo vežama į tarpinį miestą, neturintį siuntų skyriaus  ir kuri nebuvo laiku atsiimta iš autobuso, yra grąžinama į Siuntėjo stoties siuntų skyrių. Siuntėjui pinigai už pervežimą negrąžinami, o pakartotinis pervežimas atliekamas tiktai iš naujo apmokėjus pagal nustatytą tarifą.
 20. Gautos iš kitų terminalų siuntos atiduodamos tik Gavėjui arba asmeniui, turinčiam Gavėjo pasirašytą raštišką įgaliojimą. Atsiimant siuntą būtina pateiktį galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kurio duomenys įrašomi į siuntos kvitą. Įmonėms skirtos siuntos atiduodamos tik asmenims, turintiems galiojantį įmonės darbuotojo pažymėjimą su nuotrauka arba pateikus įmonės išduotą įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 21. Į terminalą atvežtos siuntos ir dviračiai nemokamai saugomi dvi darbo dienas; šventinės ir savaitgalio dienos neapmokestinamos, o už kiekvieną sekančią darbo dieną, saugant siuntą ar dviratį, mokamas papildomas pagal kiekvieno partnerio/autobusų stoties siuntų skyriuje galiojantį kainininką nustatytas
 22. Neatsiimtos siuntos terminale saugomos 20 dienų. Vėliau siuntos grąžinamos į pradinę Siuntėjo stotį. Jei į pradinę stotį grąžintos siuntos Siuntėjas neatsiima 3 mėnesius po siuntos grąžinimo, siunta utilizuojama.
 23. Siuntos autobusais taisyklės galioja ir siunčiant ar gaunant siuntą iš miesto, neturinčio siuntų skyriaus.
 24. Visoms siunčiamoms siuntoms įstatymu nustatyta tvarka ir numatytais atvejais gali būti atliktas valstybės įgaliotos institucijos muitinis patikrinimas. Tikrinimo proceso metu siuntoje radus draudžiamų daiktų, daiktai gali būti sulaikomi teisės aktuose nustatyta tvarka. Dėl daiktų, kurie buvo siunčiami nesilaikant „Bendrųjų siuntų gabenimo taisyklių“  ir draudimų siųsti teisės aktuose numatytus uždraustus daiktus, Siuntos autobusais neatsako. Dėl nepagrįsto ar neteisėto siuntos sulaikymo ir iš to atsiradusių nuostolių Siuntėjas privalo kreiptis į muitinės patikrą atlikusią instituciją.
 25. Siuntėjas ir Gavėjas turi teisę gauti informaciją apie paslaugos teikėjo surinktus duomenis apie Siuntėją, pateikti pastabas ir pataisymus paslaugos teikėjui apie turimos informacijos klaidas, jeigu šis raštu kreipiasi su prašymu suteikti tokią informaciją.
 26. Paslaugos teikėjas įsipareigoja Siuntėjui ir Gavėjui suteikti informaciją apie turimus Siuntėjo ar Gavėjo duomenis. Esant poreikiui keisti šiuos duomenis.
 27. Siuntimo paslaugos metu gautus asmens duomenis gali tvarkyti tik Duomenų valdytojo direktorius arba jo įgalioti asmenys, kurie turi būti supažindinti su asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir pasirašytinai įsipareigoję jų laikytis. Asmeninė informacija apie Siuntėją ir Gavėją (vardas ir pavardė; miestas; kontaktinis telefonas) yra konfidenciali ir prieinama tik darbuotojams, atliekantiems siuntimo paslaugą.
 28. Duomenys tvarkomi naudojant priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.
 29. Siuntėjo ir Gavėjo duomenys renkami ir saugomi siuntimo paslaugas teikiančių asmenų nustatyta tvarka.

Papildomi reikalavimai ir taisyklės tarptautinėms siuntoms:

 1. Siuntėjas atsako už tinkamą siuntos pakuotę ir teisėtą turinį. Siuntėjas privalo siuntos turinį supakuoti pagal pakavimo nurodymus, skelbiamus siuntosautobusais.lt. Siuntos pakuotė turi apsaugoti nuo sugadinimo ir nedaryti žalos kitiems siuntiniams, transporto priemonėms, aplinkai ir žmonių sveikatai. Pakuotė turi būti tokia, kad joje esantys daiktai būtų apsaugoti nuo sugadinimų ją vartant į visas puses, kratant, stumiant, pakuotei nukrentant iš nedidesnio nei 0,6 metro aukščio. Esant netinkamam įpakavimui, Siuntos autobusais neatsako už saugų siuntos transportavimą, nekompensuoja klientui patirtų nuostolių ir gali pareikšti klientui pretenziją, dėl Siuntos autobusais ar tretiesiems asmenims padarytos žalos. Ant siuntos pakuotės negali būti jokių pašalinių užrašų, brūkšninių kodų ar ženklų. Siuntėjas privalo nurodyti Siuntėjo ir Gavėjo vardus, pavardes, tikslius adresus, pašto kodus ir telefonų numerius.
 2. Pervežimui priimamos siuntos sudarytos iš vieno ar kelių paketų. Vieno paketo svoris ribojamas iki 30 kg. Maksimalus leidžiamas paketo ilgis į Europą ir ne ES valstybes yra 270 cm. Maksimalus paketo dydis yra 400 cm, ir šį dydį sudaro paketo ilgio ir apimties suma. Apimtis yra apibrėžiama kaip (plotis x 2) + (aukštis x 2) + ilgis. Jei apimtis viršija 300 cm skaičiuojamas papildomas 45 € mokestis už siuntą. Siuntų į Latviją, Estiją ir Angliją bendra kraštinių suma ne didesnė kaip 180 cm.
 3. Siuntos turinys yra patikrinamas siuntų skyriuje. Siuntėjui nesutikus, kad siunta būtų tikrinama, siunta nepriimama. Siuntų skyriaus darbuotojai turi teisę nepriimti siuntos, kurioje yra draudžiamų daiktų, arba kuri yra netinkamai supakuota, taip pat tais atvejais, kai nepateikiama visa reikiama informacija apie Siuntėją ir Gavėją.
 4. Draudžiami siųsti daiktai:
  • Alkoholiniai gėrimai
  • Asmens dokumentai
  • Asmeniniai daiktai *
  • Atskirai siunčiamas, nelydimas bagažas**
  • Augalai
  • Dramblio kaulas ir dramblio kaulo dirbiniai
  • Greitai gendančios prekės
  • Gyvi gyvūnai
  • Gyvūnų odos (laukinių)
  • Juvelyriniai dirbiniai ir laikrodžiai (neskaitant bižuterijos papuošalų ir bižuterijos laikrodžių), kurių vertė yra virš 500 USD ar jų ekvivalento vietine valiuta
  • Kailiai
  • Labai vertingi, vienetiniai daiktai (pvz. meno dirbiniai, antikvariniai daiktai, brangakmeniai, auksas ir sidabras)
  • Maisto produktai (išskyrus į Angliją)
  • Pavojingi kroviniai ir medžiagos
  • Pinigai, jų ekvivalentai ir išankstinio apmokėjimo kortelės
  • Pornografinė medžiaga
  • Sėklos
  • Šaunamieji ginklai
  • Tabakas ir tabako gaminiai
  • Vaistai ir maisto papildai

Draudžiama siųsti siuntinius, kurių išvežimas iš tam tikros šalies ir įvežimas į tam tikrą šalį yra draudžiamas įstatymais. Siuntos autobusais neatsako už siuntinius su draudžiamu turiniu. Siuntos autobusais turi teisę bet kuriuo metu nukenksminti arba sunaikinti siuntinius, kurie kelia pavojų kitiems siuntiniams arba trečiųjų asmenų turtui, sveikatai arba aplinkai.

*Asmeniniai daiktai paprastai apima nuosavus Siuntėjo daiktus, skirtus jo asmeniniam naudojimui ir turimus mažiausiai 6 mėnesius. Įvairiose šalyse naudojami skirtingi asmeninių daiktų apibrėžimai (pagrįsti atitinkamomis muitinės taisyklėmis). Šie apribojimai taikomi tik siuntoms į ne ES šalis.

**Nelydimu bagažu vadinami lagaminai, rankinės, kuprinės, portfeliai ir kitas panašus bagažas, nepriklausomai nuo jų turinio (išskyrus atvejus, kai jie siunčiami tušti, neužrakinti ir tinkamai supakuoti). Šie apribojimai taikomi tik siuntoms į ne ES šalis.

Taip pat draudžiamos: siuntos su būdingais trūkumais, kurios gali ištepti, pakenkti ar sužaloti asmenis, prekes ar įrangą; prekės, kurių transportavimas yra draudžiamas kilmės, tranzito ar paskirties šalyje (pvz. dramblio kaulas ir dramblio kaulo gaminiai); prekės, kurioms taikomas akcizo mokestis (pvz. Alkoholiniai gėrimai) ar kurioms tvarkyti reikia specialios įrangos, saugumo priemonių ar leidimų. Pagal galiojančius teisės aktus kai kurios prekės gali būti transportuojamos tik tam tikromis sąlygomis, be to, kai kurias prekes draudžiama transportuoti oru (pvz. skysčius stikliniuose induose).

 1. Siuntimui į Minską, Kijevą ir Gardiną priimami tik neužklijuoti A5 ir A4 formato vokai. Galima siųsti: sutartis, prašymus, pažymas, komercinius pasiūlymus ir pan. Siuntimui nepriimami: lengvųjų automobilių dokumentai, pasai ir jų kopijos, fotografijos, kompaktiniai diskai, žurnalai, bukletai ir pan. Siuntas Minsko ir Gardino autobusų stotyse reikia atsiimti iš vairuotojo nurodytu laiku. Neatsiimtos siuntos grąžinamos į Vilniaus autobusų stoties siuntų terminalą.
 2. Siuntėjas privalo užpildyti tarptautinių siuntų dokumento formą, skelbiamą siuntosautobusais.lt tinklapyje. Siunčiant į ne ES šalis būtina nurodyti siuntos vertę (nuo jos priklauso gavimo šalyje taikomi muito mokesčiai). Muito mokesčius gavimo šalyje sumoka Gavėjas. Siuntėjas turi pasirūpinti informacija, kokie muito mokesčiai taikomi, Siuntos autobusais šios informacijos neteikia. Jei Gavėjas nesumoka muito mokesčio, siunta, pagal susitarimą yra parsiunčiama atgal Siuntėjui, mokant toje šalyje taikomus persiuntimo mokesčius. Jei Siuntėjas nesutinka apmokėti gražinimo mokesčio, o Gavėjas nesumoka muito mokesčio siunta naikinama. Siuntos autobusais visiškai neprisiima atsakomybės už muito mokesčius ir visus kitus papildomus mokesčius, kurie bus, reikalui esant, prašomi sumokėti už siuntimą.
 3. Siuntėjas atsako už siuntinio turinį ir pateiktų duomenų teisingumą. Siuntėjas atsako už visas išlaidas ir žalą, kurią siuntų skyrius patyrė dėl neteisingų ar nepilnų duomenų arba dėl siuntinio pobūdžio (pavojingas, nelegalus, draudžiamas arba pan. siuntinys). Jei siuntos nebuvo įmanoma pristatyti dėl Siuntėjo klaidingai pateiktų duomenų ar Gavėjo kaltės, grąžinimo išlaidas apmoka Siuntėjas.
 4. Siuntoms į Europą ir ne ES šalis kaina nustatoma atsižvelgiant ir į siuntos tūrinį svorį. Siuntos tūrinis svoris skaičiuojamas pagal formulę: ilgis cm × plotis cm × aukštis cm ÷ 5000. Jei gautasis tūrinis svoris viršija realų siuntos svorį, kaina skaičiuojama pagal tūrinį svorį.
 5. Už siuntinio pervežimo paslaugas moka Siuntėjas.
 6. Siuntėjui atsisakius arba apsigalvojus siųsti siuntą, grąžinama siunta ir jos persiuntimo apmokėjimo pinigai, pasiliekant už aptarnavimą ir dokumentų įforminimą 20% siuntimo sumos.
 7. Siuntėjas turi teisę papildomai apdrausti savo siuntą, mokėdamas 10% mokestį nuo norimos draudimo sumos. Nesant papildomam draudimui, Siuntos autobusais gali kompensuoti įrodytus tiesioginius nuostolius iki 82 € ir persiuntimo kainą.

Šioje svetainėje naudojame slapukus. Jie padeda, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius. Taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
X

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close